HUISREGELS LA COPA DE MAASTRICHT

 1. De huisregels gelden gedurende het gehele evenement op het gehele terrein inclusief de parkeerplaats alsook op de gehele Kerkeweg.
 2. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel moeten te allen tijde door bezoekers worden opgevolgd. Indien de organisator het noodzakelijk acht, kunnen de bezoekers aan visitering onderworpen worden. Bezoekers die weigeren, kunnen de toegang worden ontzegd.
 3. Elke bezoeker moet zich op verzoek kunnen legitimeren. Indien de bezoeker zich niet kan legitimeren, dan kan de bezoeker geweigerd of verwijderd worden van het evenemententerrein.
 4. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, dragen wij over aan de politie; het onklaar maken van de stroomvoorziening of brandstichting leidt tot een ernstige verstoring van de openbare orde. Dit zal gevolgen hebben voor je VOG.
 5. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor een bezoeker te verwijderen van het evenement.
 6. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 7. Alcohol is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar oud.
 8. Bezit van (Soft) drugs is ten strengste verboden.
 9. Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, wapens, vuurwerk, geluidsapparatuur, huisdieren en overige rariteiten. Boete 50 Euro ter plekke te pinnen.
 10. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de organisatie te promoten. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 11. Tijdens het evenement kunnen opnames worden gemaakt: alle bezoekers geven door betreden van het evenementterrein stilzwijgend toestemming om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 12. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen binnen de accommodatie of het terrein.
 13. Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei letsel, zoekgeraakte of beschadigde eigendommen.
 14. Bij het bevuilen van bussen wordt een boete van 50 euro per incident in rekening gebracht.
 15. Bij agressief gedrag en/of vernieling van eigendommen van derden wordt contact opgenomen met de politie en leidt dit automatisch tot uitsluiting van verdere deelname aan het toernooi van het gehele team
 16. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.

b